Ludność

Kiedy w maju 1957 roku zaczęła funkcjonować nowa parafia św. Józefa w Gdyni- Leszczynkach, ogromną większość spośród 5000 parafian stanowiła ludność, która przybyła jeszcze przed wojną w poszukiwaniu pracy przy budującym się porcie. Byli to głównie robotnicy, którzy osiedlali się na przedmieściach Gdyni w domach, które sami budowali z materiałów często zupełnie przypadkowych. Na terenie parafii św. Józefa znalazła się jedna z takich przedwojennych dzielnic nędzy, usytuowana na Wzgórzu Komuny Paryskiej, zwana Pekinem. W pięciotysięcznej parafii prawie wszyscy byli katolikami, zaledwie około 50 osób stanowili niekatolicy.
Stopniowo rosła liczba zamieszkujących na terenie parafii i w roku 1960 wynosiła już 5650 osób. W ciągu następnych dziesięciu lat powstawały następne osiedla mieszkaniowe, co zaowocowało wzrostem liczby parafian do 7000 w 1971 roku. Większość z nich to w dalszym ciągu robotnicy portowi, stoczniowi, budowlani. Sporą grupę stanowili pracownicy kolei i poczty. Dwa bloki na terenie parafii zamieszkane były przez rodziny pracowników wojska. Udział wiernych w niedzielnej mszy św. był jednak dość znaczny: około 4500 parafian regularnie uczęszczało na nabożeństwa.
W latach siedemdziesiątych liczba parafian istotnie się powiększyła. Powodem tego wzrostu było powstanie między innymi osiedla mieszkaniowego przy ulicy Dantyszka, Ramułta, Kordeckiego i częściowo przy ulicy Komuny Paryskiej. Liczba parafian zwiększała się praktycznie skokowo zgodnie z zasiedlaniem nowych budynków. I tak rok 1974 przyniósł wzrost liczby parafian do 8.600, a w roku 1976 było ich już 9.600.
Powoli też zaczął ulegać zmianie profil zawodowy parafii. Nowo przybyli parafianie nie byli już tylko robotnikami. Wielu spośród nich to pracownicy umysłowi zatrudnieni w różnych zakładach przemysłowych, urzędach i biurach. W 1993 roku ogólna liczba katolików w parafii wynosiła 10.350. Obecnie na terenie parafii mieszka 11.700 ludzi.