Bierzmowanie

Zasady i obowiązki do przyjęcia sakramentu bierzmowania
w parafii św. Józefa w Gdyni

Zachęcamy do lektury:

https://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

Kiedy mogę rozpocząć przygotowanie?

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej Archidiecezji  rozpoczyna się w drugim semestrze klasy VIII i jest kontynuowanie w I klasie szkoły ponadpodstawowej. W pierwszym okresie przygotowań od lutego do czerwca spotkania odbywają się raz w miesiącu w pierwsze piątki miesiąca a w drugim okresie od września, aż do przyjęcia sakramentu bierzmowania co tydzień w niedziele.

Dlaczego bierzmowanie?

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu. Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione. Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża. Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę. Przyjęcie sakramentu bierzmowania wiąże się z osobistą decyzją rozwoju i wzrastania w wierze i wyboru Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela.

Jaki jest cel przyjęcia sakramentu bierzmowania?

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

 1. Przygotowania dzielimy na dwa okresy, pierwszy to 2 semestr VIII klasy spotkania odbywają się w pierwsze piątki miesiąca o g.18:30,  natomiast drugi od września w klasie I ponadpodstawowej w niedziele o 13:00 (Msza Święta + spotkanie).
 2. Kandydat spoza parafii zobowiązany jest dostarczyć zgodę od swojego ks.Proboszcza na przygotowanie do bierzmowania poza parafią. Osoby ochrzczone poza parafią zobowiązane są do dostarczenia aktu chrztu.
 3. Zobowiązuje się do systematycznego udziału w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów).
 4. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc.
 5. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy zgłosić do księdza przed spotkaniem. W przypadku licznych nieobecności prowadzący spotkanie może wyznaczyć dodatkowy materiał do zaliczenia.
 6. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia. Nieodpowiednie zachowanie może automatycznie skutkować przełożeniem przygotowania na kolejny rok.
 7. Kandydat zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na Mszę Świętą o g.13:00 oraz do uczęszczania raz w miesiącu do spowiedzi.
 8. Każdy kandydat raz w przeciągu przygotowania musi odbyć rekolekcje kerygmatyczne.
 9. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego zaleca się aby kandydat zachował imię chrzcielne, o ile jest taki święty.
 10. Termin bierzmowania jest wyznaczany przez Kurię Metropolitalną w Oliwie i jest nie zależy do Parafii. Terminy bierzmowani najczęściej podawane są w styczniu.
 11. Jeśli nie zbierze się grupa 20 osób przygotowania odbywają się w Parafii, jednak sama uroczystość przyjęcia sakramentu jest połączona z inną parafią.
 12. Zaleca się aby świadkiem bierzmowania został, któryś z rodziców chrzestnych. Jeśli jest to niemożliwe to świadek bierzmowana musi spełniać takie same wymagania jak chrzestny..
 13. Dla kandydatów do Bierzmowania przewidziane są dodatkowe spotkania i wyjazdy, mające na celu pogłębienie ich wiary. O spotkaniach będziemy informować na bieżąco. Mają one charakter nieobowiązkowy.
 14. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.