Remont Pomnika Ofiar I Wojny Światowej

UMOWA O ROBOTY KONSERWATORSKIE

 

Zawarta w dniu …………………………… w Gdyni, pomiędzy Parafią pw. Św. Józefa w Gdyni, reprezentowaną przez ks. Proboszcza…………………..………, zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą…………………………………………………………… specjalizującą się  w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki, reprezentowaną przez Panią/Pana

………………………………………………………………., zwaną dalej Wykonawcą

 

Przedmiot umowy

§1

 

 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace konserwatorskie przy figurze oraz postumencie pomnika Ofiar I Wojny Światowej przy ul. Działdowskiej 12 w Gdyni, działka nr 808, obręb Gdynia Leszczynki Zakres robót przyjętych na podstawie niniejszej umowy do wykonania przez Wykonawcę określa „Program prac konserwatorskich figury serca Jezusa wraz z postumentem” z lipca 2019 roku stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
 2. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych i/lub uzupełniających, o ile konieczność wykonania robót dodatkowych/uzupełniających spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć lub zmiany nie są istotne. Zlecenie robót dodatkowych i/lub uzupełniających wymaga pisemnego oświadczenia Zamawiającego.
 3. Konieczność wykonania robót nieobjętych Umową oraz robót dodatkowych i/lub uzupełniających winna być zgłoszona na piśmie przez Wykonawcę do Przedstawiciela Zamawiającego wraz z niezbędnym uzasadnieniem. Wykonawca winien sporządzić uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedni protokół konieczności, podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do wykonywania w/w robót. Prace dodatkowe i/lub uzupełniające wykonane bez zgody Zamawiającego dają Zamawiającemu prawo do:
  –odmowy zapłaty za te prace
  –żądania od Wykonawcy nieodpłatnego przywrócenia stanu poprzedniego.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do protokolarnego przekazania terenu robót, zawiadamiania właściwych organów o terminach odnośnych do realizowanych robót, współpracy z Wykonawcą oraz regulowania należności za przedmiot Umowy na zasadach określonych w §6

§2

 1. Zamawiający oświadcza, że:
  a) przedmiotowa nieruchomość stanowi własność parafii pw. Św. Józefa w Gdyni, która jednocześnie wypełnia obowiązki Inwestora,
  b) niniejszy pomnik wpisany jest do rejestru zabytków ruchomych pod nr  B-380/1 decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22  marca 2019 roku
  c) posiada pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich nr ZR.5144.47.2019.DS z dnia 27.11.2019 r. wydane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 37a ust.1 Ustawy o Ochronie Zabytków i udostępnił na etapie ofertowania stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie tych wymagań. Wykonawca oświadcza również, że posiada odpowiednie doświadczenie, kadrę, urządzenia i sprzęty do wykonania robót objętych niniejszą Umową zgodnie ze złożoną Ofertą i Harmonogramem w ramach normalnych warunków, w tym w szczególności warunków atmosferycznych.
 3. Osoba kierująca pracami konserwatorskimi lub wykonujące je osobiście ze strony Wykonawcy przekaże Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac oświadczenie o przejęciu obowiązku kierowania pracami lub samodzielnego ich wykonywania.
 4. Prace konserwatorskie należy prowadzić zgodnie z programem prac konserwatorskich stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Szczegóły technologii wykonywania  prac konserwatorskich zostaną ustalone komisyjnie przed rozpoczęciem prac przez podmioty wskazane w pkt.5 poniżej. O terminie spotkania komisji powiadomi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Miejskiego Konserwatora  Przedstawiciel Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem.
 5. Prace konserwatorskie zostraną odebrane komisyjne z udziałem upoważnionego przez przedstawiciela Gminy Miastsa Gdyni, przedstawiciela Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, osoby sprawującej nadzór konserwatorski oraz Przedstawiciela Zamawiającego. Powyższe osoby składają się na Komisję odbiorową.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz opracowania ich wyników w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenna wszystkich czynności, użytych materiałów oraz odkryć i przekazania ich Zamawiającemu najpóźniej w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Prac


§3


 1. Całość wyrobów i materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania robót zakupi i dostarczy na teren robót konserwacyjnych Wykonawca i będzie przy ich pomocy realizował prace.
 2. Wykonawca przygotuje zaplecze prac konserwatorskich, uzgodni oraz poniesie koszty związane z poborem wody, energii elektrycznej, wytworzonymi odpadami lub innymi wymaganymi mediami, koniecznymi do prowadzenia prac konserwatorskich.


Wynagrodzenie

 

§4

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zgodnej z Ofertą tj.……………………………… (słownie: ………………) złotych, obejmujące wszystkie koszty w tym VAT, koszty robocizny, sprzętów i materiałów, koszty tymczasowe, mobilizacji, demobilizacji, gwarancji oraz wszelkie inne wymagane do prawidłowego, zgodnego z prawem, normami i obowiązującymi standardami zrealizowania prac objętych niniejszą Umową.

 

Terminy

§5

 1. Prace konserwatorskie winny być zakończone w terminie zgodnym z Ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 20 listopada 2020 roku.
 2. Prace konserwatorskie winny być realizowane zgodnie z Harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. Harmonogram winien być przedłożony do akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed planowanym zawarciem Umowy


Warunki płatności

§6

 1. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego.
 2. Odbiór końcowy winien być przeprowadzony przez Komisję wskazaną §2 pkt 5.
 3. Wykonawca winien powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie zakończenia prac z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Po przeprowadzeniu odbioru końcowego zostanie podpisany Końcowy Protokół Odbioru Robót bez wad istotnych.
 5. Warunkiem dokonania płatności jest dokonanie pozytywnego odbioru końcowego prac przez Komisję wskazaną w §2 pkt 5.
 6. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Komisję wskazaną w §2 pkt 5 oraz Wykonawcę Końcowy Protokół Odbioru Robót.
 7. Faktura zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 45 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.
 8. Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura za wykonane roboty winna zawierać w załączeniu Końcowy Protokół Odbioru Robót. Brak podpisanego i załączonego do faktury Końcowego Protokołu Odbioru Robót stanowi podstawę do odrzucenia lub stwierdzenia nieważności faktury. Faktury będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

 

Gwarancja i rękojmia

 

§7

 1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres zgodny z Ofertą tj. … , licząc od daty odbioru końcowego.
 2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres gwarancji i rękojmi zgodnej z Ofertą w wysokości 5 % ceny oferty brutto, tj. w kwocie: ……. . Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wyżej wymienioną wartość.
 3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 14 od wpłynięcia wniosku Wykonawcy, jednak nie wcześniej niż na 14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.
 4. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia od podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Robót.
 5. Wykonawca rozpocznie usuwanie wad ujawnione w okresie realizacji robót jak również w okresie rękojmi i gwarancji niezwłocznie po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego i dokona go, w ustalonym terminie.


Odstąpienie od umowy

 

§8

 1. Zamawiający oprócz przyczyn określonych w Kodeksie cywilnym może od umowy odstąpić w następujących przypadkach, w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy oraz podania wiadomości o przyczynie:
  a) opóźnienia z rozpoczęciem robót budowlanych dłuższego niż dziesięć dni kalendarzowych.
  b) przerwania przez Wykonawcę robót na czas dłuższy niż 10 dni kalendarzowych.
  c) opóźnienia w wykonywaniu robót przez Wykonawcę w odniesieniu do Harmonogramu stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy.
  d) odmówienia przez Wykonawcę wykonania poleceń Nadzoru Konserwatorskiego zgodnych z Umową.
  e) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości


Kary umowne

 

§9

 1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień opóźnienia terminu zakończenia Robót.
 2. W sytuacji gdy kara umowna przewidziana w ust. 1 nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

Siła wyższa

§10

 1. Strony są świadome faktu, że zawierają niniejszą Umowę podczas epidemii wirusa COVID-19 i przyjmują ten stan rzeczy jako normalny, jednocześnie wyłączając możliwość powołania się na COVID-19 jako siłę wyższą w przyszłości.
 2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy obecnych ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 i bierze pod uwagę możliwość przyjęcia szczególnych środków ograniczających przez władze lokalne i krajowe, które mogą mieć wpływ na świadczenie usług objętych niniejszą Umową. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby ograniczyć wpływ takich środków i ograniczeń na wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym między innymi na terminy uzgodnione w Umowie na wykonanie zobowiązań.
 3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje możliwość wpłynięcia COVID-19 na prawidłowe i terminowe wykonanie zobowiązań umownych. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego udokumentowania wpływu COVID-19 na wykonanie tych obowiązków. Zamawiający każdorazowo oceni, czy okoliczności przedstawione przez Wykonawcę uzasadniają nienależyte wykonanie lub niewykonanie jego zobowiązań.

 

Rozstrzyganie sporów

§11

 1. Wszelkie spory, które powstały lub mogą powstać w przyszłości na podstawie lub w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

Postanowienia końcowe

§12

 1. Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe dokumenty rokowań, materiały informacyjne, i inne, sporządzone lub przekazywane między Stronami na potrzeby zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku powstania kwestii spornych, Strony oświadczają, że będą korzystały z dokumentacji przetargowej jako kontekstu dla interpretacji zapisów umownych.
 2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Cesja wierzytelności z Umowy wymaga zgody drugiej Strony.

Załączniki do Umowy:

Załącznik 1 – Program prac konserwatorskich

Załącznik 2-   Specyfikacja robot

Załącznik 3 – Oferta Wykonawcy

Załącznik 4 – Harmonogram Wykonawcy

Gdynia, 28 sierpnia 2020 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – prace konserwatorskie przy pomniku ofiar I wojny światowej znajdującego się przy ul. Działdowskiej 12, działka nr 808, obręb Leszczynki


1. Przedmiot oferty
Przedmiotem oferty są prace konserwatorskie przy pomniku ofiar I wojny światowej, zlokalizowanego przy ul. Działdowskiej 12, działka nr 808, obręb Leszczynki. Pomnik wzniesiono w latach 30 -tych XX wieku, z sztucznego kamienia, lastryko i białego marmuru. Decyzją Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 22 marca 2019r został wpisany do rejestru zabytków ruchomych pod numerem B-380/1.


2. Zakres planowanych robót budowlanych
Prace konserwatorskie należy wykonać wg „Programu prac konserwatorskich figury Serca Jezusa wraz z postumentem” opracowanym w lipcu 2019 r, stanowiącym załącznik do decyzji Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, z dnia 27 listopada 2019 roku dotyczącej pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich.
Zakres prac konserwatorskich ( wg programu konserwatorskiego):

 • wykonanie dokumentacji stanu istniejącego
 • dezynfekcja całej powierzchni preparatem biobójczym
 • oczyszczenie powierzchni całego obiektu
 • opracowanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej z dokumentacją fotograficzną.

Figura Chrystusa

 • wypełnienie pęknięć barwioną szpachlówką
 • płaskorzeźbione serce – zagruntowanie, złocenie

Tablice inskrypcyjne

 • demontaż pękniętej płyty, oczyszczenie, klejenie, wzmocnienie od odwrocia
 • osadzenie płyty po wykonaniu napraw wewnętrznej partii trzonu
 • ustabilizowanie pozostałych tablic, wypełnienie pęknięć, podkreślenie czarną farbą inskrypcji, przepolerowanie i zabezpieczenie powierzchni

Obelisk

 • wymiana opierzenia blacharskiego
 • klamrowanie elementów spękanych
 • naprawa trzonu obelisku
 • podklejenie powierzchni odspojonych
 • oczyszczenie z korozji metalowych prętów
 • wykonanie guza maskującego pręt montażowy
 • wypełnienie ubytków lastryko
 • skucie ręczne twardych nawarstwień soli
 • usunięcie spękanych zapraw i wymiana na nowe
 • scalenie kolorystyczne trwałych przebarwień laserunkowo

Schody

 • usunięcie zapraw ze spoin
 • usuniecie korzeni wrastających drzew
 • demontaż elementów dolnego stopnia z rekonstrukcją jednego elementu
 • licowanie przemieszczonego bloku
 • podparcie niestabilnych stopni
 • sklamrowanie łączenia bloków
 • wypełnienie ubytków w powierzchni i strukturze stopni

3. Termin i miejsce składania ofert
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem 503 516 440. Specyfikację zamówienia, program prac konserwatorskich oraz kosztorys ślepy do pobrania na stronie parafii (www.jozef.pl) . Pisemne oferty należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w biuletynie „Ratusz” na adres: Parafia pw. Św. Józefa w Gdyni, ul. Ramułta 13 w Gdyni.


4. Dane dotyczące oferty

W ofercie należy podać:

 1. Dokładne dane oferenta
 2. Całkowitą kwotę brutto w PLN za wykonanie zadania
 3. Termin realizacji zadania (Termin realizacji zadania nie może przekroczyć 20 listopada 2020 r.)
 4. Okres deklarowanej gwarancji na roboty
 5. Informacje o wykonanych przez oferenta do tej pory robotach budowlanych przy zabytkach wraz z ich charakterystyką oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art.37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 ( Dz.U.2020. poz.282).

W celu uniknięcia wątpliwości brak wykazania wyżej wymienionego doświadczenia dla minimum 1 roboty i brak wymaganych kwalifikacji/doświadczenia stanowi podstawę do odrzucenia oferty.


5. Sposób i kryteria wyboru oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Lp. Kryterium Waga
1. cena 80%
2. długość gwarancji 10%
3. termin wykonania 10%


Punkty za kryterium Ceny będą przyznawane w następujący sposób: Oferta z najniższą Ceną otrzyma 100 punktów, zaś kolejne Oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną jako procent najniższej ceny, według wzoru:
100 pkt. x (Najniższa Cena zaoferowana w Przetargu/ Cena zaoferowana przez Oferenta)
Przykład opisanego powyżej sposobu punktowania:

 • Najniższa Cena: 50 tys. zł; (100 pkt) x 50/50 = 100,00 pkt.
 • Kolejna Cena : 55 tys. zł (100 pkt) x 50/55 = 90,91 pkt.
 • Kolejna Cena: 60 tys. zł (100 pkt) x 50/60 = 83,33 pkt.

Punkty za kryterium długości gwarancji będą przyznawane w następujący sposób: Oferta z najdłuższą gwarancją otrzyma 100 punktów, zaś kolejne Oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną jako procent najdłuższej gwarancji
Punkty za kryterium terminu będą przyznawane w następujący sposób: Oferta z najkrótszym terminem otrzyma 100 punktów, zaś kolejne Oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną jako procent najkrótszego terminu

6. Termin i sposób poinformowania o dokonanym wyborze
Ogłoszenie o dokonanym wyborze zostanie zamieszczone na stronie internetowej parafii (www.jozef.pl) najpóźniej 10 dni od terminu złożenia ofert.

Pomnik Ofiar I Wojny Światowej w Gdyni, ul. Działdowska
Lp, Opis rodzaju prac Jedn, miary Ilość jm Cena jednostkowa Wartość zł
1 Dezynfekcja całej powierzchni preparatem biobójczym m2 37,33
0
2 Oczyszczenie powierzchni wodą pod ciśnieniem m2 37,33
0
3 Odsalanie metodą migracji (przyjęto 60% powierzchni) dcm2 2 239,80
0
4 Naprawy pęknięć na powierzchni rzeźby ( przyjęto 5% powierzchni) dcm2 30
0
5 Pozłocenie serca figury szt 1
0
6 Demontaż popękanej tablicy inskrypcyjnej szt 1
0
7 Naprawa i konserwacja zdemontowanej tablicy dcm2 72
0
8 Osadzanie naprawionej płyty szt 1
0
9 Ustabilizowanie trzech płyt metodą iniekcji szt 3
0
10 Naprawa i konserwacja trzech płyt inskrypcyjnych dcm2 216
0
11 Wymiana obróbek blacharskich na cokole pod figurą m2 0,64
0
12 Naprawa trzonu obelisku w miejscu zdemontowanej płyty m3 0,45
0
13 Klamrowanie pęknięć w obrebie cokołu oraz gzymsu wieńczącego szt 20
0
14 Podklejanie odspojonych powierzchni cokołu dcm2 5,5
0
15 Oczyszczenie z korozji oraz zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementów zbrojenia girlandy i postumentu kpl 1
0
16 Wypełnienie ubytków lastryko z użyciem cementu i drobnego kruszywa dcm2 28,84
0
17 Wykonanie z lastryko odlewu brakującego elementu maskującego stalową kotew szt 1
0
18 Skucie ręczne twardych nawarstwień soli (przyjęto 0,5% powierzchni) dcm2 18,66
0
19 Wymiana spękanych spoin m2 7,73
0
20 Scalenie kolorystyczne trwałych przebarwień (przyjęto 1% powierzchni) m2 3,73
0
21 Usunięcie zapraw cementowych ze spoin w schodach m2 23,6
0
22 Wycięcie wrastających korzeni w schodach kpl 1
0
23 Demontaż zniszczonych stopni schodów mb 8,8
0
24 Rekonstrukcja zniszczonych stopni mb 8,8
0
25 Wzmocnienie podbudowy stopni, stabilizacja oraz licowanie przemieszczonych stopni, klamrowanie mb 18,5
0
26 Wypełnienie ubytków mb 18,5
0
27 Spoinowanie schodów m2 23,6
0
28 Wykonanie powykonawczej dokumentacji opisowej i fotograficznej kpl 1
0
RAZEM : 0
PODATEK VAT 23 % : 0
OGÓŁEM KOSZTORYS : 0

 

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH FIGURY SERCA JEZUSA WRAZ Z POSTUMENTEM