Homilie ks. Tomasza

Wniebowstąpienie Pańskie A, 2020

Bracia i Siostry – szczególna jest Ewangelia, którą słyszymy w święto Wniebowstąpienia Pana. Wpierw dlatego, że odczytany fragment jest ostatnim w zapisie Ewangelii według św. Mateusza. Dalej dlatego, że w tym końcowym fragmencie wszystko jest wielkie, uroczyste i poważne: cała sceneria, słowa i ich treść. Tutaj Pan Jezus objawia się na górze, jak niegdyś Bóg – Jahwe na Synaju, i tutaj ogłasza swój nazwijmy to manifest, swój testament.

Najpierw mówi w nim o sobie: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi”.[1] I nie chodzi tu o władzę wypływającą z boskiej godności Jezusa. Tę posiada On od wieków. Chodzi o tę moc, o władzę Tego, który jako wcielony Bóg, jako Bóg-Człowiek zatryumfował nad śmiercią.

Potem Chrystus daje polecenia: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”.[2] To „więc”, na samym początku tych poleceń, łączy nakaz misyjny z treścią dopiero co wygłoszonego manifestu – testamentu o pełni władzy posiadanej przez Chrystusa. W ten sposób wypełnia się wizja proroka Daniela o Synu Człowieczym: „…oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. (…) Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie…”.[3] Tak oto Jezus jest ustanowiony Panem świata, Sędzią wszystkich narodów, którym Apostołowie, uczniowie Pana, mają głosić Jego Ewangelię i które mają nauczać, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w imię Trójjedynego Boga.

Na początku Ewangelii według św. Mateusza Jezus, zgodnie z zapowiedzią proroka Izajasza otrzymuje imię Emmanuel – Bóg z nami.[4] W ostatnim natomiast zdaniu tej Ewangelii Chrystus potwierdza treść tego imienia, gdy mówi: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.[5] To są ostatnie słowa Emmanuela – Boga z nami. Jak wielka to obietnica! Jezus obecny w swoim Kościele do końca świata jest Nauczycielem narodów!

Te słowa są – Siostry i Bracia – ukoronowaniem i kluczem do całej Ewangelii, bo dzięki nim Kościół jest dla „tego świata” żywym znakiem, że Bóg zniżył się do człowieka w sposób widzialny i namacalny, dzięki czemu słaby i upadły w skutek grzechu śmiertelny człowiek, wraz z całym światem został włączony w życie Trójcy Świętej. A ten udział w życiu Boga spełnia się w nas wtedy, gdy wierzymy i naśladujemy Jezusa, Syna Człowieczego, Boga i doskonałego Człowieka, którego ostatnie słowa są dla Kościoła, dla każdego z nas, źródłem nadziei i siły na drogach naszego pielgrzymowania.

Amen


[1] Mt 28, 18.

[2] Tamże, 28, 19-20.

[3] Dn 7, 13-14.

[4] Por. Mt 1, 22-23.

[5] Tamże, 28, 20.


6 niedziela Wielkanocna A

 

Dziś Pan Jezus powiada nam: „Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”.[1] I to zdanie jest – Bracia i Siostry – głównym przesłaniem tej niedzieli. Przesłanie Chrystusa zapisane przez św. Jana, ucznia którego Jezus szczególnie miłował i który znał Chrystusa; był stojąc pod krzyżem świadkiem Jego śmierci, i był też świadkiem Zmartwychwstałego. To dlatego kończy on spisaną przez siebie Ewangelię raz jeszcze podkreślając ważność świadectwa: „Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe”.[2]

Ten sam Apostoł w swoim 1. Liście napisał równie ważne słowa, bezpośrednio wynikające ze słów Chrystusa: „…każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”.[3] Znać Boga, trwając w Jego miłości. Trudna to nauka i trudne poznawanie Boga, Który dlatego tak często pozostaje dla nas Bogiem nieznanym i odległym. Sam Chrystus wskazuje na trudność takiego poznawania Boga i trudność przyjmowania przez ten świat Ducha Miłości, Ducha Prawdy, „Którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna”.[4] To dlatego ten świat w którym żyjemy, co rusz podsuwa nam fałszywy obraz miłowania,  jakby odbity w krzywym zwierciadle, które zniekształca to, co ma przedstawiać. Czy tak Bracia i Siostry nie jest? Czy „ten świat[5] nie mówi nam o miłości, która nie daje poznania Boga, bo jest karykaturą miłości prawdziwej. A my, czy wielokrotnie nie mówimy o miłości, a tak naprawdę kochamy siebie?

I znów Chrystus wskazuje sposób tego miłowania: „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości”.[6] Człowiek, który kocha wie, że będąc sprawiedliwym nie zyska w oczach tego świata popularności, a mimo to jest sprawiedliwy. Wie, że przeciwstawiając się postawom sprzecznym z przykazaniami narazi się na ośmieszenie przed tym światem, a mimo to pozostaje im wierny. Człowiek ten wie dalej, że hojność materialnie zubaża, a mimo to jest hojny. Wie wreszcie, że schlebianie temu światu ułatwia drogę do kariery w ramach tego świata, a mimo to wyrzeka się takich przymilności, bo jest przekonany, że skalałby w sobie obraz samego Boga.

Miłość zobowiązuje chrześcijan do zachowania przykazań Chrystusa. Ale też daje możliwość dotarcia do duszy każdego człowieka, zwłaszcza tego, który zagubiony czuje się odrzucony przez Boga i ludzi. I dopiero taka postawa uczniów jest Bracia i Siostry trwaniem w miłości Boga, którego człowiek poznał przez miłość. Dopiero taka postawa jest odpowiedzią na zaproszenie Pana: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”.[7]

 

Amen


[1] J 14,15.

[2] J 21,24.

[3] 1J 4, 7-8.

[4] J 14,17.

[5] Por. Łk 16, 8; J 8, 23; 12,31; 16,11.

[6] J 15,10.

[7] J 15,16.


5 Niedziela Wielkanocy A,

Bracia i Siostry – Ile nadziei wnoszą w nasze życie czytania 5. Niedzieli Wielkanocnej. One bowiem, wraz z mocą samego Słowa Bożego przywołują tematy natury egzystencjalnej, to znaczy takiej, która przypomina człowiekowi sprawy ostateczne, dotyczące ludzkiego istnienia, a więc życia i przemijania, śmierci i zmartwychwstania. A to istnienie każdego z nas jest nieustanną walką życia ze śmiercią, miłości z nienawiścią, nadziei z rozpaczą, prawdy z kłamstwem, dobra ze złem. Te sprzeczności istniejące w każdym człowieku jako skutek grzechu pierworodnego, wywołują też wątpliwości i kolejne pytania. Skoro bowiem Chrystus już nas zbawił, czyniąc – jak słyszeliśmy w drugim czytaniu: „wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym”,[1] to dlaczego wciąż żyjemy w świecie zakłamanym, pełnym nienawiści, rozpaczy i beznadziei?

Odpowiedź na te wątpliwości paradoksalnie obnaża czczość ludzkich wyborów dokonywanych bez Boga, wbrew Jemu, albo po faryzejsku przez udających tylko pobożność i przywiązanie do Bożego Prawa. Tak więc ludzie sami sobie taki właśnie świat wybierają i budują, oszukując się własnymi pomysłami na wolność, dobro, prawdę i szczęście. Wśród nich poczesne miejsce zajmuje usprawiedliwianie zła i nazywanie go prawem, tak jak określanie niesprawiedliwości sprawiedliwością.

W to ludzkie zagubienie z mocą nadziei wpisują się jasne słowa Chrystusa, Który mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”.[2] Te słowa dotykają podstaw naszego istnienia i jako jedyne pośród zgiełku słów, kierowanych dziś do człowieka, wyjaśniają wszystkie ludzkie wątpliwości, bo „Ja Jestem[3] to imię Boga: Ja jestem, „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem![4] Dziś te właśnie słowa objawia nam Chrystus.

Zagubienie człowieka, w które wpisuje się zmartwychwstały Jezus, głoszący Ewangelię życia! Zmartwychwstały Jezus, Który przybywa do nas, tutaj i teraz, by rozproszyć nasze ciemności! Przychodzi, zapraszając do wspólnoty z sobą, przez naśladowanie siebie, spełniające się na drodze krzyża,[5] uwieńczonego zmartwychwstaniem. I choć Ewangelia ta zapowiada odejście Chrystusa do Ojca, Jego Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, Pan Jezus raz jeszcze umacnia uczniów, a w ten sposób umacnia i nas, byśmy i my nie zwątpili. Mówi przeto Zbawiciel: ufajcie mi, czynię to, co dla was najlepsze, „Wierzcie (…), że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”.[6]

Amen


[1] 1P 2,9.

[2] J 14,6-7.

[3] Por. Wj 3,14.

[4] J 14, 6.

[5] Por. Mt 16,24; Mk 8,34; Łk 9,23.

[6] J 14,11.


4. niedziela Wielkanocy A,

Dobrego Pasterza 2020

Bracia i Siostry – w niedzielę Dobrego Pasterza słyszymy Ewangelię w której Pan Jezus nazywa siebie bramą owiec. Obraz bramy kojarzy się z szerokim, przestrzennym wejściem. W pełnym zaś jego zrozumieniu, także symbolicznych znaczeń, pomaga Jezusowa przypowieść w której jest mowa o bramie omijanej przez złodziei i rozbójników, przed którymi właśnie ma ona strzec. Stąd tylko ten, kto wchodzi przez bramę jest pasterzem owiec, a więc przywódcą i przewodnikiem, którego one słuchają i za nim idą.

W tym kontekście łatwiej nam zrozumieć tę właśnie część przypowieści Pana Jezusa, którą usłyszeliśmy dzisiaj, w niedzielę Dobrego Pasterza: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami (…). Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”.[1]

Słowa te słyszymy tutaj i teraz, w rzeczywistości współczesnego świata. A w nim, obok dobra którego doświadczamy od różnych ludzi, widzimy także współczesne wilki – ludzi odzianych w owcze skóry i faryzejski bisior z przypowieści Jezusa. Oni wkradają się do owczarni i porywają ewangeliczne owce, dzielą je na lepsze i gorsze sorty, bo sami poczuwszy się pasterzami zapomnieli, że nie tak postępuje Dobry Pasterz. ON zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć owiec w owczarni i idzie szukać tej jednej, która zginęła. Ten bowiem Pasterz żadnej nie skazuje na wilczą rzeźnię i nie pozostawia w objęciach śmierci, ale szuka owcy zagubionej, a gdy ją znajdzie, bierze ją na ramiona i wraca do swojego stada.

Ewangeliczna  symbolika jest uniwersalna, to znaczy, że  odnosi się ona do wszystkich czasów, a więc także do naszych, tak boleśnie doświadczanych pandemią koronawirusa i kryzysem, który zaraza sprowadza. To miliony ludzi narażonych na zakażenie, miliony już zarażonych i zmarłych, ale również miliony tych, którzy utracili i tracą pracę przez co zostają pozbawieni środków do życia. A to stawia przed nami, uczniami Chrystusa, nowe wyzwania dotyczące tej prawdziwej, ludzkiej solidarności rozumianej jako wzajemna pomoc i porozumienie, tak, by między nami nie było podziałów i tych „obcych” z przypowieści, którzy wciąż zwodzą owce, bo nie weszli przez bramę, którą jest Chrystus. Pan Jezus ostrzegając przed nimi,  mówi jednocześnie: miłujcie się, jak Ja was miłuję.[2]

Siostry i Bracia przemyślmy nasze postawy i nasze postępowanie w świetle usłyszanej Ewangelii, w duchu słów Chrystusa, Dobrego Pasterza.

Amen.

 


[1] J 10, 7-9.

[2] Por. tamże, 13, 34.


Królowej Polski

3 maja, 2020 r.

 

Bracia i Siostry – Liturgiczny obchód uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski; święto kościelne i narodowe, w czasie którego myśli kierujemy ku Ojczyźnie. Często towarzyszy temu obojętność wielu z nas, ale i egoizm, który każe myśleć tylko o sobie. W tym miejscu musimy przywołać także egoizm różnych ugrupowań, które szarpią Ojczyznę, każde w swoją stronę. Przypatrzmy się sobie: ile energii tracimy na niepotrzebne spory, wzajemne podejrzenia i oskarżenia, na dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, wbrew Chrystusowi, który prosił Boga: Ojcze spraw aby stanowili jedno.

Matka Ojczyzna, Matka Kościół, parafia w której mieszkamy i rodzina w której żyjemy. Te wszystkie społeczności przenikające się wzajemnie, obejmujemy dzisiaj naszą refleksją. Myślimy więc o Polsce, dziś, w dniu Królowej Polski.

Z tym dniem związane jest imię Maryi i jej wezwanie: „Zróbcie wszystko cokolwiek [Syn mój] wam powie”.[1] Wezwanie, które leży u podstaw naszego chrześcijańskiego powołania, dla którego fundamentem jest zaproszenie Chrystusa: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”.[2] Wezwanie ściśle złączone z zaproszeniem do największej miłości, wypowiedzianym przez Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.[3]

Dziś, w dniu 3. Maja, prośmy za wstawiennictwem Królowej Polski Wszechmocnego Boga, o błogosławieństwo dla Ojczyzny, prośmy  o moc i siłę dla Polski! Błagajmy też o pokój, o ustanie zabójczej pandemii i zdrowie, a także o pomyślność dla Jej mieszkańców i 20. milionów Polaków mieszkających poza granicami. Dla tych zaś, którzy oddali życie dla Ojczyzny, albo już odeszli, prośmy o światłość wiekuistą.

Amen


[1] J 2,5.

[2] Mt 16,24.

[3] J 15,12-13.

3 niedziela Wielkanocy A, 2020

Bracia i siostry – Spójne są czytania 3. Niedzieli Wielkanocnej i bardzo osobiste. Wpierw są takie ze względu na świadectwa Piotra Apostoła i relację uczniów, śpiesznie wracających po poznaniu Zmartwychwstałego Pana z drogi do Emaus. Dalej, są osobiste ze względu na nas, którzy wciąż uczymy się dawania tego świadectwa.

Tak oto najpierw usłyszeliśmy fragment z  Dziejów Apostol­­skich i zapisane w nich kazanie – katechezę św. Piotra,[1] wygłoszone w dniu Pięćdziesiątnicy, bezpośrednio po zstąpieniu Ducha Świętego. Kazanie powiedziane z mocą świadectwa, po którym nastąpiły liczne nawrócenia; Dzieje mówią, że było to około trzech tysięcy osób.[2]

Potem został odczytany kolejny fragment z 1. Listu św. Piotra Apostoła, który także jest autentycznym  świadectwem Apostoła o Jezusie Chrystusie i Jego roli w dziejach świata; dodajmy roli przewidzianej, tzn. zaplanowanej przez Boga Ojca.

Przywołana zaś przez Ewangelię pełna dramatycznego napięcia  historia uczniów idących do Emaus, obok dosłowności ich świadectwa, gdy  pośpiesznie wrócili do Jerozolimy,  jest także zdarzeniem symbolicznym. Symbolicznym w tym sensie, że w tej historii, bardziej lub mniej, odbija się życie każdego z nas. Wszyscy bowiem w jakimś momencie naszego życia idziemy do swojego Emaus. Idziemy tam pełni wątpliwości, często zawiedzeni w naszych nadziejach, a więc jako wciąż szukający swej drogi. „A myśmy się spodziewali...” – zdajemy się wtedy mówić naszym szarym i tak często bezbarwnym chrześcijaństwem.

A wówczas, gdy jesteśmy na tej właśnie drodze, zbliża się do nas Jezus. Jeszcze nierozpoznany, ale już stawiający nam to samo pytanie: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą?” I pyta dalej dlaczego jesteśmy smutni, jakbyśmy byli pozbawieni nadziei. Przychodzi do nas Chrystus w głosie naszego sumienia i przychodzi w ludziach, którzy stają na naszej drodze, oczekując życzliwości i serca. Cokolwiek czynicie jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnie czynicie.[3]

Tak oto zaprasza nas Zbawiciel do wspólnoty, do miłości wykraczającej poza określoną przez nas samych wspólnotę. Zaprasza do swego Kościoła, do stworzonej przez Siebie wspólnoty! Zaprasza nas tutaj, na to i na następne zgromadzenia eucharystyczne, by jeszcze raz pisma nam wyjaśniać i byśmy jeszcze raz rozpoznali Go przy łamaniu chleba.

Czemu więc jeszcze nie pałają serca nasze, gdy dziś jesteśmy z Nim w drodze?

Amen.

 

 


[1] Por. Dz 2, 14-36.

[2] Tamże, 2, 41.

[3] Por. Mt 25,40


2 Wielkanocy, Niedziela Miłosierdzia A, 2020

Bracia i Siostry – Dzisiaj przypada Święto Miłosierdzia, zarazem druga niedziela Wielkanocna, kończąca oktawę Świąt Zmartwychwstania. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich pisze, że „Bracia trwali w nauce apostołów  i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie”,[1] tak że „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących (…) [a] Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu”.[2] To Duch ożywiał wszystkich, którzy trwali we wspólnocie i w niej przeżywali fakt, że Zmartwychwstały Chrystus zapoczątkował nowe stworzenie i nowe życie tym, którzy Mu uwierzą.

Fakt tak dynamicznego rozwoju Kościoła o jakim mówią Dzieje Apostolskie pokazuje, że nowina o Zmartwychwstałym Jezusie szybko się rozprzestrzenia. A jest tak dlatego, że  ona jest Ewangelią Życia; Ewangelią o Jezusie Chrystusie, w którym Bóg obdarzył nas nowym życiem!

Wielki jest Bóg w swojej nieskończonej miłości do człowieka. Dlatego święty Piotr Apostoł, który sam doświadczył Bożego zmiłowania, w pierwszym swoim liście pisze, że w zmartwychwstaniu Chrystusa ukazało się Boże miłosierdzie, „On [bowiem] w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla nas w niebie”.[3]

Dzisiaj słyszymy też Ewangelię w której występuje św. Tomasz. Dobrze ją znamy, a jednak czekamy na tę ewangeliczną relację jakbyśmy się spodziewali, że może coś się zmieniło i Tomasz nie będzie już chciał dotykać dopiero co zabliźnionych, Jezusowych ran! Ale tak się nie dzieje, a do nas powraca ten sam zapis o człowieku, który zgodnie z racjami rozumu wątpi. Bo nikt jeszcze stamtąd nie przyszedł i nikt przed Jezusem nie zmartwychwstał!

Być może wątpienie przydarzyło się Tomaszowi tylko raz, ale ten raz wystarczył, by Zmartwychwstały Chrystus wszystkim udzielił dobrej lekcji, także współczesnemu, tak bardzo zlaicyzowanemu i zracjonalizowanemu światu: z Bogiem się nie eksperymentuje; Bogu daje się jedną odpowiedź, jak Tomasz, odpowiedź wiary: „Pan mój i Bóg mój”.[4]

My – Siostry i Bracia – jesteśmy już w gronie tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli! Dzisiaj to my jesteśmy tymi, którzy dostrzegli Boże miłosierdzie, o którym mówi przywoływany dzisiaj święty Piotr Apostoł. Boże miłosierdzie ofiarowane w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa całemu światu, całej ludzkości i każdemu z nas. Niech więc Bóg bogaty w miłosierdzie nam błogosławi, zachowa we wierze i nas prowadzi!

Amen


[1] Dz 2,42.

[2] Tamże, 4,32-33.

[3] 1P 1,3-4.

[4] J 20,28.

2. Święto Wielkanocy, Poniedziałek Oktawy, 2020

Bracia i Siostry – Ewangelie zgodnie, choć z różniącymi je szczegółami mówią, że pierwsze do grobu Pana Jezusa dotarły kobiety. Spieszyły się z wonnymi olejkami, bo po śmierci Pana nie zdążyły przed szabatem przygotować Jego ciała do pochówku. Jednak, gdy przybyły do grobu okazało się, że on był już pusty. To ten fakt, to wielkanocne wydarzenie wywołało w kobietach dwa uczucia: strachu i radości. Pewnie dlatego  anioł, który im się ukazał, powiedział „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał”.[1] Kobiety te biegły więc oznajmić to uczniom, biegły jako świadkowie pustego grobu i jako te, które niczym uczniowie idący do Emaus, pierwsze spotkały po drodze Zmartwychwstałego Chrystusa.

Zatrzymajmy się w tym miejscu; dwa uczucia, o których mówi Ewangelia to strach i radość. W arcykapłanach i starszych, po zmartwychwstaniu, zrodziło się uczucie strachu. Dlatego przekupili żołnierzy i kazali im rozpowiadać wszem i wobec, że to uczniowie wykradli ciało Jezusa. To był strach przed cudem Zmartwychwstania, którego autorem mógł być tylko Bóg, ten Bóg, Który jest Panem Życia, bo JEST ŻYCIEM, Bóg, Którego oni czuli się wyłącznymi reprezentantami.

Ten strach przed cudem Zmartwychwstania pojawia się też współcześnie. Stąd i dziś są ludzie, którzy chętnie usunęliby Zmartwychwstałego z przestrzeni publicznej, a najlepiej w ogóle ze świata. Stosują przy tym te same metody, co wówczas. Jest to więc prześladowanie Kościoła – w ilu krajach tak właśnie się dzieje; dalej jest to szyderstwo, przejawiające się choćby w wyśmiewaniu czyjejś wiary i ogólnie religijności. To popularna metoda panująca już wśród dojrzewającej młodzieży. To także wielokrotnie powielane oszczerstwa, w których z reguły przedstawia się Kościół w fałszywym, czyli złym świetle.

W nas wszystkich jednak, którzy uwierzyli słowom Jezusa i przyjęli świadectwo biegnących do jego grobu kobiet i świadectwo uczniów, którzy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu,[2] i – jak Tomasz dotykali Jezusowych blizn po gwoździach i włóczni,[3] w nas wszystkich wzrasta radość.

Dzisiaj ta radość wzrasta i w nas – Siostry i Bracia – bo i my uwierzyliśmy, i my chcemy stawać się lepsi, chcemy wyzwalać się z naszych grzechów i bardziej kochać ludzi. Ta radość wzrasta w nas, gdy dla Imienia Jezusa potrafimy znosić różne niedogodności i cieszyć się, jak ubiczowani Apostołowie, którym zabraniano przemawiać w imię Jezusa, „A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa”.[4]

Amen


[1] Mt 28, 5-6.

[2] Por. Dz 10, 41.

[3] Por. J 20, 24-29.

[4] Dz 5, 41.

Zmartwychwstanie Pańskie 2020

Siostry i Bracia – tego, co stało się wówczas, tamtego pierwszego dnia po szabacie, w niedzielę zmartwychwstania Pana, nikt się nie spodziewał: ani kobiety, które skoro świt przyszły do grobu, niosąc przygotowane wonności,[1] ani Maria Magdalena, która wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przybyła do grobu i zobaczyła odsunięty kamień,[2] ani apostołowie, którzy z obawy przed Żydami zamknęli się we wieczerniku, ani Piotr z Janem, gdy wysłuchawszy zadziwiającej relacji Marii Magdaleny pobiegli do grobu, w którym ujrzeli leżące płótna oraz położoną osobno chustę, która była na Jego głowie.[3] Nie spodziewali się też tego uczniowie idący do Emaus, zawiedzeni i zrezygnowani. Sprawę Jezusa uznali za zamkniętą: „A myśmy się spodziewali, że On miał wyzwolić Izraela” – mówili.[4] To dlatego spotkawszy po drodze Zmartwychwstałego Jezusa, nie poznali Go.

Wydawać się nawet może, iż wielokrotne zapowiedzi Pana Jezusa, że zmartwychwstanie, bardziej niż uczniów przekonały, a przynajmniej wzbudziły czujność arcykapłanów, faryzeuszów i uczonych w Piśmie, skoro wymusili na Piłacie postawienie przy grobie Chrystusa straży.

Na początku nie był to więc zbiorowy entuzjazm. Było to raczej niedowierzanie, bardzo ostrożne przekonywanie się i zdobywanie wiedzy, takie uczenie się zmartwychwstania poprzez doświadczanie obecności Zmartwychwstałego. Nie  było to na pewno złudzenie, jakaś zbiorowa halucynacja, czy spotkanie z duchem zmarłego Jezusa, gdyż dotykali Go, rozmawiali i jedli z Nim po Jego zmartwychwstaniu.

A było tak dlatego, że Jezus historii zakończył swój pobyt w czasie z chwilą śmierci na krzyżu i odtąd stał się Jezusem wiary, obok którego można przejść nie poznawszy Go, tak, jak przydarzyło się to wspomnianym uczniom idącym do Emaus.

Gdy więc apostołowie poznali Go, przekonali się i uwierzyli we wszystko, co Jezus im mówił, zasadniczo zmieniła się ich postawa. Wpierw Tomasz, który nie był we wieczerniku, gdy po raz pierwszy ukazał się im Pan. Osiem dni później, dotknąwszy przebitego boku i zobaczywszy przebite gwoźdźmi ręce, wyznał i dał świadectwo: „Pan mój i Bóg mój”.[5] Dalej święty Piotr, przemawiając w dniu pięćdziesiątnicy do zgromadzonego pod wieczernikiem tłumu, a także – jak o tym mowa w pierwszym Wielkanocnym czytaniu – w domu Rzymianina Korneliusza i w wielu innych miejscach, głosi ewangelię o Jezusie Chrystusie „który przeszedł wszystkim dobrze czyniąc”, i daje świadectwo mówiąc: „a my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie”.[6]

To także świadectwo Pawła, dawnego Szawła, prześladowcy młodego Kościoła, który spotkawszy pod Damaszkiem zmartwychwstałego i uwielbionego Chrystusa nawrócił się. To właśnie św. Paweł pisząc do Koryntian niecałe dwadzieścia pięć lat po tych wydarzeniach, wylicza wszystkich,  którzy widzieli Jezusa po Jego zmartwychwstaniu, łącznie ponad pięćset osób. Dodaje przy tym, że większość z nich żyje dotąd, stąd można było ich świadectwo zweryfikować. Sam też składa osobiste wyznanie pisząc: na końcu „ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem (…) niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży”.[7]

I wreszcie świadectwo św. Jana, umiłowanego ucznia, który zobaczywszy pusty grób i wspomniane płótna i chustę, uwierzył, dając świadectwo swym życiem i spisaną przez siebie Ewangelią, trzema listami apostolskimi i Apokalipsą. W pierwszym z Listów pisze z mocą o miłości jako źródle życia. To te słowa które są echem Jezusowego przykazania: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie ponieważ miłość jest z Boga, a każdy kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”.[8]

Ukrzyżowana i zmartwychwstała Miłość, która zaprasza człowieka, zaprasza każdego z nas do udziału w sobie! Miłość, która w tajemnicy chrztu włączyła nas w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, tak że odtąd – przez miłość właśnie – zarażeni śmiercią zwyciężoną przez Jezusa, możemy już tylko zmartwychwstawać.

Oto przesłanie dzisiejszego święta, oto przesłanie wielkanocnej niedzieli, które kieruje do nas zmartwychwstały Pan.

Wyrzućmy więc z siebie – Bracia i Siostry – jak zachęca nas do tego św. Paweł, wyrzućmy stary kwas grzechu, złości i przewrotności, abyśmy mogli odprawiać nasze święto (…) na przaśnym chlebie czystości i prawdy,[9] we wzajemnej miłości.

Amen.

 


[1] Por. Łk 24,1.

[2] Por. J 20,1-9.

[3] Por. tamże.

[4] Por. Łk 24,13-35.

[5] Por. J 20,19-31.

[6] Por. Dz 10,34a. 37-43.

[7] 1Kor 15,1-9.

[8] 1J 4,7-8.

[9] Por. 1Kor5,6b-8.

Wielka Sobota, 2020

Bracia i Siostry – wielkosobotni wieczór, noc święcenia ognia i wody, noc zmartwychwstania Chrystusa. I chociaż dzisiaj z powodu pandemii nie sprawujemy tych ceremonii, ogień i woda pozostają dwoma żywiołami, bez których nie można wyobrazić sobie życia. Ogień, który daje ciepło i światło oraz woda, która oczyszcza i ożywia, bo gasząc pragnienie podtrzymuje życie. Dawniej ogień i woda, podobnie jak i całe środowisko człowieka były szanowane. Dziś wiele jest martwych rzek i zatrutych jezior. Tak też środowisko w którym żyje człowiek często jest skażone, również to duchowe, w które wkrada się coraz więcej fałszywych słów, zatrutych kłamstwem.

Tymczasem dzisiaj, w tę najświętszą noc, kiedy Światło zwycięża ciemność, a Życie śmierć, jako ludzie wszczepieni mocą chrztu w tajemnicę zbawienia, stajemy w prawdzie przed Bogiem. To dlatego w prefacji na poświęcenie wody przypominamy sobie wszystkie Boże działania zbawcze, śpiewając: „Duch Twój o Boże unosił się nad wodami w samym zaraniu świata, aby już wtedy żywioł wody otrzymał zaczątek mocy uświęcania. Boże, Ty obmywając wodą zbrodnie występnego świata, uczyniłeś potop obrazem mającego nadejść odrodzenia przez chrzest. Ten sam bowiem żywioł wody w tajemniczy sposób kładzie kres występkom i stanowi początek cnót”.[1]

Woda zostaje tu nazwana płodną, życiodajną i odradzającą falą, oczyszczającą, zbawienną kąpielą i opowiedziany zostaje, w poetyckiej formie, jej udział w historii zbawiania człowieka przez Boga, Który na początku stworzenia swoim wszechmocnym słowem oddzielił wodę od ziemi, Którego Duch unosił się nad wodami i Który kazał wodzie spływać czterema rzekami z rajskiego źródła,[2] a przez Mojżesza wyprowadził wodę z litej skały.[3]

Dalej jest mowa o Panu Jezusie, który został ochrzczony w wodach Jordanu, przemienił wodę w wino w Kanie Galilejskiej i chodził po wzburzonych falach jeziora Genezaret. Jest też przypomnienie, że z przebitego na Krzyżu boku Chrystusa wypłynęła krew i woda, a wreszcie i to, że nasz chrzest odbywa się z nakazu Jezusa przy pomocy wody.

Chrzest, który wszczepia nas w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa.[4] Odprawiając Mszę św. za zmarłych, w drugiej modlitwie eucharystycznej zwykle dodajemy zdanie: „Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu”.[5] A jest tak dlatego, że wszczepieni w Chrystusa w dniu naszego chrztu, na początku naszego życia, zostaliśmy zarażeni śmiercią przez Niego zwyciężoną i od tej chwili możemy już tylko zmartwychwstawać.

To jednak, co Bóg zapoczątkował na chrzcie świętym, musi się w nas nieustannie rozwijać. Musi w nas wzrastać przez naszą miłość do ludzi i wysiłek kochania ich; przez naszą prawdziwość, czyli prawdę tego, co mówimy i co czynimy; przez nasze codzienne, jakże nieraz bolesne świadectwo spełnianego dobra. To, co zapoczątkował w nas Bóg musi się rozwijać mimo naszych grzechów i słabości, mimo tylu trudności szarych dni, związanych choćby z szalejącym koronawirusem i wzrastającym z jego powodu bezrobociem; mimo samotności, poczucia pustki i lęku o przyszłość. Dobro musi się rozwijać, aż do momentu, gdy za świętym Pawłem będziemy mogli powiedzieć: „Teraz zaś żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”.[6]

Pamiętajmy o tym – Bracia i Siostry – gdy po przeżytych na odległość, w naszych domach, ceremoniach Wigilii Paschalnej „wrócimy” z radosnym Alleluja do naszych bliskich, do tych wszystkich, którzy tak jak my i jak każdy człowiek chcą poczuć, że ktoś ich kocha. Bo w tym jest Bóg.

Amen.

 


[1] Por. Mszał Rzymski, Liturgia Wielkiej Soboty.

[2] Por. Rdz 1, 1-31 i 2, 10-15.

[3] Por. Wj 17, 3-7.

[4] Por. Rz 6, 3-4.

[5] Por. Mszał Rzymski, II modlitwa eucharystyczna.

[6] Ga 2,20.

 

Wielki Piątek 2020 r.

Bracia i Siostry – tak się stało, że przeżywamy dziś Wielki Piątek bez publicznej adoracji krzyża. W pewnym sensie więc, po raz pierwszy w naszej współczesnej historii, udało się wyeliminować krzyż ze strefy publicznej! Mimo to jest Wielki Piątek, choć w obecnej sytuacji często samotnie przeżywany dzień, który wstrząsnął światem! W ten piątek bowiem krzyż, na którym „zawisło zbawienie świata”,[1] stanął pośrodku tego świata i w centrum dziejów ludzkich.

Tak oto w naszych domach przeżywamy wielkopiątkową liturgię: stajemy pod Krzyżem Chrystusa, adorujemy Jego Śmierć i dotykamy tajemnicy drzewa na którym umarł Chrystus, Bóg – Człowiek. Tajemnica Krzyża nawiązująca do symboliki mojżeszowego węża, którego zawieszono – jak mówi Księga Wyjścia – na palu i wywyższono na pustyni, by każdy ze śmiertelnie ukąszonych Izraelitów, spojrzawszy na niego ocalił życie.[2] Krzyż to jednak daleko więcej, to  tajemnica Chrystusa i objawionego w Nim Słowa Bożej Miłości, „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.[3]

W tamtym jednakże czasie krzyż był przede wszystkim znakiem hańby i upokorzenia człowieka, odarcia go z godności. Był też znakiem przekleństwa. I to taką właśnie śmierć przyjął Chrystus „stawszy się za nas – jak pisze święty Paweł – przekleństwem, bo napisane jest: przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie”.[4] Dlatego ta śmierć dla wielu jest głupstwem. Dla uczniów zaś Jezusa krzyż stał się znakiem chluby,[5] znakiem pojednania z Bogiem,[6] i mocy Bożej dla nas, „którzy dostępujemy zbawienia”.[7] Jest wreszcie krzyż znakiem zwycięstwa nad śmiercią i potęgą tego świata, który przemija; jest symbolem Bożej Miłości, która posunęła się do „szaleństwa” krzyża.

Rozważając tajemnicę Krzyża, tajemnicę naszego zbawienia i sprawując pamiątkę męki i śmierci Jezusa Chrystusa, nie sposób nie wspomnieć słów Zbawiciela, o krzyżu właśnie. W nich to przypomina nam wszystkim, że „kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Nim, nie jest Go godzien”.[8] I dalej: „...kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie straci je, a kto straci swe życie z Mego powodu, znajdzie je”.[9]

Nie sposób – Bracia i Siostry – nie usłyszeć tych słów w kontekście naszego życia. Nie sposób nie usłyszeć tych słów w perspektywie ludzkiego życia, zwłaszcza teraz w czasie pandemii, życia pełnego trudności, zagrożonego zarażeniem się, ale i bezrobociem z lękiem o teraz i starość, i jej zabezpieczenie; życia nękanego cierpieniem i tymi ograniczeniami, które na co dzień wywołują stres i poczucie beznadziei.

A jednak – Bracia i Siostry – mimo tych trudności, wszyscy, jako uczniowie Chrystusa, jesteśmy świadkami tego umierania! Bo tutaj, na ołtarzu, każdego dnia dla nas umiera i zmartwychwstaje Chrystus. Tutaj, na ołtarzu każdego dnia uobecnia się ofiara naszego zbawienia, byśmy i my mogli razem z Jezusem umierać i z Nim zmartwychwstawać! I taki jest sens historii zbawienia w którą zostaliśmy wszczepieni. Taki jest sens historii uwieńczonej Wcieleniem Jezusa, Jego Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem, których to wydarzeń w naszym codziennym życiu, zgodnie z poleceniem Chrystusa mamy być świadkami. „Wy zaś jesteście świadkami tego.”[10] Taki jest sens historii zbawienia, w którą zostaliśmy włączeni mocą sakramentu chrztu.

Słowa Pana. Słowa, których pełne znaczenie objawia się w tajemnicy Jego śmierci; i my, uczniowie naśladujący Mistrza. Uczniowie, którzy już rozumieją, że droga Krzyża jest drogą miłości, jest drogą dawania siebie w służbie człowiekowi, na co dzień: w życzliwości, w zwykłym uśmiechu i w sercu otwartym na potrzeby braci, bo „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.[11] Krzyż Chrystusa i wpisany w niego krzyż naszej codzienności, krzyż naszego chrześcijańskiego powołania. Krzyż Chrystusa, nadzieja świata i nadzieja człowieka.

Amen.


[1] Por. Święte Triduum Paschalne, na podstawie Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich, Poznań 1986, s.18.

[2] Por. Lb 21,4b-9.

[3] Tamże, 3,16.

[4] Gal 3,13.

[5] Por. tamże, 6,14.

[6] Por. Ef 2,16.

[7] 1Kor 1,18.

[8] Mt 10,38.

[9] Mt 16,24-25.

[10] Łk 24.46-48.

[11] J 15,13.

Wielki Czwartek 2020

Bracia i Siostry – pewnie pierwszy raz w naszym życiu przeżywamy Wielki Czwartek z dala od świątyni parafialnej, jakby w cieniu kościoła domowego. Dziś, to także nasz Ogrójec w którym jednoczymy się z Panem Jezusem, trwając z Nim na modlitwie do Ojca. I choć nie możemy uczestniczyć w uroczystej Eucharystii, która jest istotą Wielkiego Czwartku, nasze myśli kierujemy ku Ostatniej Wieczerzy, bo to wtedy Zbawiciel ustanowił pamiątkę swej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania – Mszę świętą, Najświętszy Sakrament Ołtarza – jak uczyliśmy się, wymieniając sakramenty święte w ramach nauki katechizmu.

Dzisiaj nasz wzrok kierujemy więc ku ołtarzowi, gdzie Ofiara Chrystusa uobecnia się w czasie, gdy kapłan wypowiada słowa konsekracji chleba i wina, kończące się poleceniem Chrystusa: „To czyńcie na moją pamiątkę”. To przywołanie Wieczernika przypomina nam, że to wtedy Pan ustanowił także sakrament kapłaństwa. Przez kapłana bowiem, we Mszy świętej, Jezus Chrystus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew; w to samo Ciało i w tę samą Krew, które na krzyżu złożył Ojcu w ofierze naszego zbawienia. „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane. To jest krew moja, która za was i za wielu będzie wylana”.

W opisie Ostatniej Wieczerzy odczytywanym podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, zapisanym przez Świętego Jana Apostoła, uderza brak sceny ustanowienia Eucharystii. Zamiast niej znajdujemy, wygłoszoną we Wieczerniku, mowę pożegnalną Jezusa i szczegółowy opis umywania nóg Apostołom. Pewnie wyjaśnienie tego faktu daje św. Łukasz, pisząc o zaistniałym wśród uczniów sporze o pierwszeństwo, o to, który z nich jest ważniejszy. Odpowiedzią Jezusa na tę sytuację była nauka o prawdziwej wielkości: „Wy zaś nie tak macie postępować [słyszymy]. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa (...) Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy”.[1] Te właśnie słowa trudno było zrozumieć uczniom. Jezus więc przepasał się ręcznikiem, nalał wody do misy i zaczął umywać im nogi. Podszedł do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?

I pochylił się Zbawiciel do ludzkich nóg. A kiedy umył im nogi powiedział: „Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. (...) Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować”.[2]

Bracia i Siostry – możemy powiedzieć, że skoro św. Jan, którego Ewangelia została napisana najpóźniej, pominął w swoim opisie Wielkiego Czwartku fakt ustanowienia Eucharystii i obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina, to dlatego, że dla większości uczniów prawda ta była już oczywista. Ciągle jednak trwały spory o pierwszeństwo, o to kto jest ważniejszy, kto jest lepszy, kto powinien być wyżej postawiony. To dlatego Chrystus, przez świętego Jana właśnie, zwraca uwagę na równie ważną formę swojej obecności między nami, mianowicie na swą obecność w każdym człowieku. Służyć bowiem bliźniemu oznacza służyć samemu Bogu.

Nikt nie twierdzi, że jest łatwo kochać wszystkich i potrafić jak Jezus pokornie skłonić się do cudzych nóg, umieć odpuszczać winy, przebaczać i dobrze czynić swoim bliskim i nieprzyjaciołom. Chyba to właśnie zadanie jest w chrześcijaństwie najcięższym krzyżem. Ale przecież dźwiganie go jest naszym powołaniem, jest zaproszeniem do udziału w kapłaństwie samego Chrystusa i w Jego misji.

I jest ono możliwe; Jezus ustanowił przecież Eucharystię, w której daje nam siebie na pokarm i pozwala przekraczać nasze, wyłącznie ludzkie możliwości. Ustanowił kapłaństwo, dzięki któremu na co dzień mamy Jego Ciało i Krew, dawane nam po to, by dźwigać nawet najcięższy w naszych odczuciach krzyż, a dźwigając go z Jezusem nie tylko umierać, ale przede wszystkim z Nim zmartwychwstawać.

Jeśli więc – Bracia i Siostry – będziemy przyjmować Jezusa Eucharystycznego z wiarą, przywołując słowa Chrystusa: wielką jak ziarno gorczycy,[3] to także i my będziemy mogli powtarzać, za św. Pawłem: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”.[4]

Amen


[1] Łk 22, 26-28.

[2] J 13,15-17.

[3] Por. Mt 17,20.

[4] Flp. 4,13.

 


6. wielkiego Postu, Palmowa, A, 2020

Bracia i Siostry – Jak bardzo atmosfera epidemii przenikająca nasze dzisiaj, Niedzielę Palmową 2020r., przypomina cienie Ogrodu Oliwnego i samotnego konania Chrystusa; bardziej niż radosne okrzyki i zgiełk towarzyszące uroczystemu wjazdowi Jezusa do Jerozolimy. Taka jest jednak logika i tego wjazdu, i Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej, w który wkraczamy.

A w Eucharystii towarzyszą nam trzy czytania: z proroka Izajasza,[1] z Listu św. Pawła do Filipian[2] i opis Męki Pańskiej według św. Mateusza.[3] Pierwsze czytanie to trzecia Pieśń o cierpiącym Słudze Jahwe, którego wspiera Bóg; drugie jest jednym z najpiękniejszych i najwcześniejszych hymnów starochrześcijańskich na cześć Boga-Człowieka, stąd należy do najważniejszych tekstów mówiących o naturze Chrystusa; Ewangelia natomiast uobecnia tajemnicę męki i śmierci Pana.

Te trzy czytania łączy idea posłuszeństwa Bogu, która w Jezusie Chrystusie znalazła swój szczyt. Dobrze przy tym wiemy ile sami mamy problemów z posłuszeństwem właśnie. Stąd nasuwa się pytanie na czym polega zaleta posłuszeństwa. Czy może chodzi tu o jakiś rodzaj ślepej uległości, naiwnej i pełnej lęku np. przed przełożonymi, połączonej z pokazywaniem swojej interesownej lojalności, w celu łatwiejszego zrobienia kariery lub zyskania dobrej opinii?

To na to pytanie i mu podobne odpowiada Słowo Boże Niedzieli Palmowej, ukazując samą istotę posłuszeństwa na przykładzie Jezusa Chrystusa. On bowiem „istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi”, tak że w zewnętrznej postaci [został] uznany za człowieka.[4] To dlatego dziś widzimy Go jako uniżonego sługę, upokorzonego przed tłumem, zdradzonego, oplutego i odrzuconego; jednocześnie jednak umierającego z godnością. Tak, Jezus Chrystus istniejąc w postaci Bożej był posłuszny Ojcu i w każdym momencie swego ziemskiego życia troszczył się o wypełnienie Jego woli. I paradoksalnie, przez to posłuszeństwo został wywyższony. Do istoty posłuszeństwa należy więc poznanie i wypełnianie woli Boga.

Powtórzmy: woli Boga. Nie chodzi tu więc o ślepe posłuszeństwo i wypełnianie prawa i rozkazów ludzi stanowiących władzę. Postawa bowiem posłuszeństwa Bogu nie czyni z nas niewolników. Przeciwnie, ona wyzwala z ludzkich lęków i zależności; wyzwala od pokusy pychy, materializmu, ale i krótkowzroczności w patrzeniu na życie, uwalniając od infantylizmu i naiwności. Tak więc każdy z nas, kto tak rozumie i praktykuje posłuszeństwo nie przestaje być podmiotem własnego postępowania, ponoszącym za nie odpowiedzialność, lecz jednocześnie widzi je tak, jak widzi je Bóg. W efekcie uczy się naśladowania Chrystusa i bycia z Nim, przede wszystkim zaś przeżywania danego nam czasu zgodnie z wolą Boga.

I to jest – Siostry i Bracia – naszym chrześcijańskim powołaniem: naśladowanie Jezusa Chrystusa rozumiane jako oddanie się miłości ludzi, naszych sióstr i braci, w odpowiedzi na Miłość Bożą, którą zostaliśmy obdarzeni.


[1] Iz 50, 4-7.

[2] Flp 2, 6-11.

[3] Mt 26, 14-75 + 27,11-54.

[4] Flp 2, 6-7.

5 niedziela Wielkiego Postu, A

 

Bracia i Siostry – Atmosfera epidemii koronawirusa, z wszystkimi jej konsekwencjami, przenika nasze dzisiaj, jak dech śmierci. Tak też został on zapisany w usłyszanych przez nas czytaniach. O grobach mówi więc prorok Ezechiel w przywołanym fragmencie. Jednocześnie ukazuje on jednak optymistyczną wizję ożywiania kości, czyli wskrzeszania umarłych.[1] O życiu z kolei, wpierw według ciała równoznacznym ze śmiercią, pisze św. Paweł w Liście do Rzymian,[2] a Ewangelia, wprowadzając nas w wydarzenia poprzedzające Paschę Pana, opowiada o śmierci i wskrzeszeniu Łazarza. Życie i śmierć, początek i koniec, światło i ciemność; przeciwstawne sobie rzeczywistości, tak bardzo jednak należące do ludzkiego świata, naszego świata.

Przemijanie i śmierć, to – Siostry i Bracia – nasza codzienność, to nasze bycie w nieubłaganie upływającym czasie, i to nasze życie, które bez Boga, źródła wszelkiego życia, nieuchronnie wiedzie ku śmierci!

Ewangelia Jezusa jest jednak bardzo ludzka. Dlatego ukazuje Zbawiciela, który przy grobie Łazarza „wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapłakał.[3] Chrystus wie bowiem czym jest ludzki lęk umierania. Sam modląc się w Ogrójcu przeżył  lęk konania i oblewał się krwawym potem.[4] To dlatego w przenikającej nas atmosferze śmierci, o której tyle dziś mówimy, musimy usłyszeć też słowa o życiu, zwłaszcza z odczytanej dziś Ewangelii. Pan Jezus w niej objawia bowiem ludziom wszystkich czasów, po co przyszedł na świat i jaki jest sens głoszonej przez Niego Ewangelii. Mówi więc, że On sam jest zmartwychwstaniem i życiem, że każdy, kto w Niego wierzy, choćby i umarł żyć będzie i nie umrze na wieki![5] Te słowa wypowiada współczujący człowiekowi Chrystus, który mówiąc: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie!”,[6] wskrzesił z martwych Łazarza. I to mówi Chrystus, który sam umarł na krzyżu, i zmartwychwstał, pokonując śmierć!

Tajemnica człowieczej śmierci i człowieczego zmartwychwstania, tajemnica trwania człowieka w Bogu. Jest to również tajemnica posiadania przez nas Ducha Chrystusowego, o którym pisze święty Paweł w Liście do Rzymian. Jeżeli bowiem mieszka w nas Chrystus, „...jeżeli mieszka w [nas] Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha”.[7]

Amen


[1] Por. Ez 37,1-6 i 12-14.

[2] Rz 8,8-11.

[3] Por. J 11,33-36.

[4] Por. Łk 22,41-44 i Mk 14,33-36.

[5] Por. J 11,25-26.

[6] Tamże, 11,25.

[7] Rz 8,11.