Koronawirus Informacje

WSKAZANIA DOTYCZĄCE DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
I SAKRAMENTALIÓW W ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
PO WPROWADZENIU NOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

 

DYSPENSA

 • Przypominamy o udzielonej dyspensie Metropolity Gdańskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych.
 • Dyspensa dotyczy wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie i pozostaje w mocy aż do odwołania.
 • Osoby, które z niej korzystają, prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy Świętych w środkach społecznego przekazu. Zachęcamy do Komunii duchowej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 24 MARCA 2020 R.

 • Rozporządzenie obowiązuje od 25 marca 2020 r.
 • We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
 • Należy ściśle dostosować się do rozporządzenia Ministra Zdrowia, ze świadomością konsekwencji prawnych. Osoby duchowne, jak i wierni świeccy muszą ze zrozumieniem podejść do tej sytuacji.

MSZA ŚWIĘTA I KULT EUCHARYSTII POZA MSZĄ

 • Msze Święte mają być sprawowane w pierwszej kolejności z udziałem osób zamawiających intencję lub osób wcześniej zgłaszających się do duszpasterzy – zawsze maksymalnie 5 osób.
 • Należy liczyć wchodzących do kościoła, a na drzwiach świątyni trzeba wywiesić stosowną informację (zob. załącznik), przekazując ją wiernym także drogą internetową.
 • · Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez jedne wyznaczone drzwi.
 • Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.
 • Obwiązuje przynajmniej 1,5 metra dystansu między uczestnikami liturgii (dotyczy to także adoracji Najświętszego Sakramentu jak i oczekiwania na spowiedź).
 • W ciągu dnia kościoły winny być otwarte, aby wierni mieli możliwość ich nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Zwłaszcza po wprowadzeniu nowych zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem, nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (także, kiedy bierze w nich udział tylko sam kapłan), które nie są przewidziane przez prawo. Na każdą taką procesję należy uzyskać zgodę kompetentnej władzy kościelnej.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
 • Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).
 • Przestrzegamy przed pochopnym wyznaczaniem kolejnych terminów uroczystości, które na skutek nieprzewidywalnego rozwoju pandemii mogą stać się nieaktualne.
 • Sytuacja jest nadzwyczajna, stąd wymaga od nas wszystkich roztropnego podejścia, cierpliwości a zarazem gotowości na każdy scenariusz.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

 • Przypominamy, że możliwa jest tylko i wyłącznie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta, tzn. spowiedź indywidualna.
 • W sytuacjach szczególnych możliwe jest użycie masek ochronnych.
 • Mając na względzie utrudnienia związane ze sprawowaniem sakramentu pokuty, Metropolita Gdański przypomina też o praktyce żalu doskonałego z intencją przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy będzie to możliwe.
 • Księża zobowiązani są przekazać też wiernym, że spowiedź wielkanocną można odłożyć na czas po ustaniu pandemii. W Polsce spowiedź i Komunia Święta wielkanocna mogą być praktykowane przez wiernych aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 7 czerwca.

CHRZEST

 • Wszystkie dotychczasowe wskazania obowiązują z wyjątkiem nowego limitu liczby osób.
 • Jeśliby kapłan lub diakon byliby nieobecni, a życiu nieochrzczonego zagrażałoby niebezpieczeństwo, zwłaszcza gdyby był konający, chrztu udzielić może, a niekiedy powinien, każdy wierzący, a nawet jakikolwiek człowiek, kierujący się właściwą intencją. Jeżeli niebezpieczeństwo śmierci nie jest bezpośrednie, to w miarę możności powinien sakramentu udzielić świecki katolik.
 • Wszystkie chrzty dzieci i dorosłych planowane na Wigilię Paschalną należy przełożyć.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 • Wszystkie dotychczasowe wskazania obowiązują z wyjątkiem nowego limitu liczby osób.
 • Spotkania dla narzeczonych w formie weekendowej oraz w dekanatach mogą być prowadzone w czasie stanu epidemii jedynie za pomocą środków społecznego przekazu. Dotyczy to tych par, których uroczystość zaślubin zaplanowana jest na miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.

POGRZEB

 • Obowiązują wszystkie dotychczasowe wskazania z wyjątkiem nowego limitu liczby osób.
 • Nowe zarządzenie pozwala na uczestniczenie w pogrzebie tylko pięciu osób, wyłączając z tej liczby posługujących, w tym także pracowników firm pogrzebowych. Powyższe ograniczenie dotyczy również ceremonii na cmentarzu.

WIELKI TYDZIEŃ I TRIDUUM SACRUM

 • Szczegółowe wskazania dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego zostaną przesłane później.
 • Już teraz informujemy, że wszystkie celebracje Wielkiego Tygodnia w Archidiecezji Gdańskiej, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i Stolicą Apostolską oraz z wytycznymi Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, będą sprawowane bez udziału ludu.

INFORMACJA KURII METROPOLITALNEJ GDAŃSKIEJ
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU
I W TROSCE O DOBRO WIERNYCH

 1. W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa w imieniu Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego, zachęcamy duchowieństwo i wiernych Archidiecezji Gdańskiej do ufnej i gorliwej modlitwy błagalnej o uchronienie od grożącego nam niebezpieczeństwa epidemii, o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych
 2. Prosimy kapłanów i wiernych, aby z całą roztropnością i odpowiedzialnością stosować się do zaleceń odpowiednich władz i służb, których celem jest powstrzymanie epidemii oraz zwracamy uwagę, aby zachować wszelkie środki ostrożności i higieny.

 3. Decyzją Rady Stałej Episkopatu Polski liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze.

 4. Od dnia 12 marca br. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz od 16 do 28 marca zostają zamknięte placówki oświatowe. W związku z tym Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, zawiesza na ten czas w Archidiecezji Gdańskiej przeprowadzanie rekolekcji dla dzieci i młodzieży. W okresie bez zajęć szkolnych nie będą odbywać się również parafialne katechezy przygotowujące dzieci do Pierwszej Komunii św.

 5. W duchu odpowiedzialności za siebie i innych, pragniemy przypomnieć o kilku ważnych sprawach, które pomogą nam zadbać o dobro i zdrowie osób, z którymi łączy nas wspólnota liturgiczna:

 • przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 • nie korzystamy w tym czasie z wody święconej umieszczonej w kropielnicach,
 • Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  • osobom w podeszłym wieku,
  • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Prosimy o zachowanie spokoju i nie ustawanie w nadziei. Niech to trudne doświadczenie, przeżywane w duchu wiary, zjednoczy nas w modlitwie i współdziałaniu dla dobra wspólnego.


SŁOWO METROPOLITY GDAŃSKIEGO
Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Wierni Archidiecezji Gdańskiej!

Przeżywane przez naszą Ojczyznę i niemal całą wspólnotę ludzką trudne dni epidemii stawiają przed nami niespotykane dotąd wyzwania. Miniona niedziela oraz upływające dni zjednoczyły nas – także w Archidiecezji Gdańskiej – w duchu wzajemnej odpowiedzialności i troski o ludzkie zdrowie, życie i ducha nadziei.

Serdecznie dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim – zwłaszcza Służbie Zdrowia – całej Wspólnocie archidiecezjalnej za podjęcie wielorakich wysiłków, a także za uszanowanie rozporządzeń władz świeckich i kościelnych.

W związku z trwającym stanem epidemii raz jeszcze pragnę przypomnieć o konieczności ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. Wciąż apeluję – szczególnie do osób starszych - POZOSTAŃMY W DOMU! W duchu miłości bliźniego i w zgodnej opinii ekspertów to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii. Udzielona przeze mnie dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej zostaje przedłużona. Dotyczy ona wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej i osób czasowo przebywających na jej terenie. Korzystających z niej proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła i udział w nabożeństwach transmitowanych w środkach społecznego przekazu. Szczególnie zachęcam do duchowego udziału w Mszy Świętej transmitowanej z własnej parafii. W tej trudnej sytuacji trwajmy w modlitwie prywatnej i rodzinnej w naszych domach w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Nadzwyczajna sytuacja sprzyja też temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej Kościołami domowymi.

Przed nami kolejne dni zmagań z trudnościami, jakie wynikają z zaistniałego stanu epidemii, dlatego wdzięczny za dotychczasową gorliwą posługę, dalej proszę duszpasterzy, aby trwając przy swoich wspólnotach, w dalszym ciągu umożliwiali wiernym adorację Najświętszego Sakramentu i korzystanie z sakramentu pokuty.

Trwając na modlitwie prośmy wspólnie o potrzebne siły dla wszystkich Archidiecezjan, o uzdrowienie tak wielu chorych i o łaskę nieba dla zmarłych. Życzliwością i modlitwami obejmijmy także pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy a także władze cywilne i wszystkie służby, które w tych dniach swoją ofiarną pracą zapewniają bezpieczeństwo naszemu społeczeństwu. Polecajmy też Bożej opiece pracowników i wolontariuszy pomagających osobom, które nie mogą wyjść z domu oraz tych, którzy dbają o potrzeby biednych.

Wszystkim z serca błogosławię.


+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziela, 15 marca 2020 r.


7:00 – TVP 1 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

7.00 – Radio Plus z Bazyliki św. Brygidy


9:00 – Polskie Radio (Program Pierwszy) i Radio Maryja z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie

9.00 - na facebookowym profilu "Gość Gdański" z Archikatedry Oliwskiej


9:30 – Telewizja TRWAM z Jasnej Góry


10.00 - na facebookowym profilu - Parafia Matki Bożej Fatimskiej Gdańsk Żabianka


11.00 – TVP 1 z Jasnej Góry


12.00 – Radio Gdańsk z kościoła św. Elżbiety w Gdańsku dla polskich marynarzy i rybaków oraz rodaków poza granicami kraju

12.00 - na facebookowym profilu "Gość Gdański" z Archikatedry Oliwskiej


13:00 – TVP POLONIA z kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu


18.00 - na facebookowym profilu "Gość Gdański" z Archikatedry Oliwskiej


20.00 - na facebookowym profilu "Gość Gdański" z Archikatedry Oliwskiej


TV Chopin

TV Chopin (Wejherowo, Reda, Rumia, Strzebielino, Gniewino, Bożepole, Puck) – kanały od 43 do 54, na których można oglądać bezpośrednie transmisje Mszy św.

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – Niedziela, 22 marca 2020 r.


7:00 – TVP1 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach


Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – Piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagora.pl i www.episkopat.pl


Transmisja Mszy Świętej z kościoła św. Elżbiety w Gdańsku dla polskich marynarzy i rybaków oraz rodaków poza granicami kraju

Transmisja w Radio Gdańsk: Sobota - godz. 23.00, Niedziela - godz. 12.00

Ponadto odbiór: Satelita Eutelsat Hot Bird; na platformie NC+ kanał 230

Internet: external.polskieradio.pl

REKOLEKCJE U OO. OBLATÓW

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w Gdańsku realizując swój misyjny charyzmat promują Rekolekcje OnLine transmitowane na żywo z kościoła św. Józefa poprzez stronę: www.gdansk.oblaci.pl/transmisja-z-kosciola/

Rekolekcje prowadzić będzie o. Krzysztof Czepirski OMI – przełożony wspólnoty Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Katowic.
Rozpoczną się one w sobotę, 14 marca 2020 r. Mszą św. o godz. 18.00, a zakończą się odpustem ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP, 19 marca 2020 r..

Prosimy o udostępnianie na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych poniższych linków do transmisji:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=507141713284467&id=139509546714354
https://m.facebook.com/events/636454927179560/
http://elzbietanska.pl/index.php/2020/03/13/rekolekcje-wielkopostne-15-03-18-03/

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie. Transmitującym lokalnie zwracamy uwagę, iż zawsze musi to być transmisja na żywo, aby wierni mogli uczestniczyć w aktualnie sprawowanej Eucharystii. Zachęcamy do uruchomienia tam, gdzie techniczne możliwości na to pozwalają, transmisji liturgii Mszy św. czy nabożeństw wielkopostnych on-line, za pomocą mediów społecznościowych.